ΑΛΛΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

9ΦΑΕ46ΜΤΛΠ-80Ν

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΦΑΕ46ΜΤΛΠ-80Ν

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

100054486

34572 ΕΞ 2021

Απόφαση έγκρισης Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Νο. 10/30.07.2021 και Νο. 11/07.09.2021 καθώς και των αντίστοιχων Πρακτικών Συνεδρίασης της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου για την παραλαβή των αγώνων του 7ου τριμήνου (05.01.2021 έως 05.04.2021) και του 8ου τριμήνου (05.04.2021 έως 05.07.2021), αντίστοιχα, της Φάσης 5 που αφορά το έργο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Ελληνικού Ποδοσφαίρου με σύγχρονα Ψηφιακά Μέσα ΤΠΕ»

30/09/2021 15:33:44

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *