ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

94ΟΧ469Β7Θ-4ΦΤ

https://diavgeia.gov.gr/doc/94ΟΧ469Β7Θ-4ΦΤ

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

99206920

96227

Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με την εξέταση ενστάσεων για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (ΦΚ:81700 – Ε.Υ.: Δ. Μαντζαβίνος)

30/09/2021 14:43:55

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *