ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

6Α9Α7ΛΛ-ΣΥΒ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Α9Α7ΛΛ-ΣΥΒ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

5009

595379(2063)

1142-«Έγκριση α) των όρων της Διακήρυξης για τον ανοιχτό διαγωνισμό και β) για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Σήμανση και ασφάλεια οδικού δικτύου ευθύνης Π.Ε.Χ. για τα έτη 2020 – 2021 – 2022», προϋπολογισμού €1.800.000,00 (με ΦΠΑ)..»

30/09/2021 14:42:54

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *