ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

69ΚΘ46Ψ8Χ4-ΓΔ8

https://diavgeia.gov.gr/doc/69ΚΘ46Ψ8Χ4-ΓΔ8

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

99202040

2324

Περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης προμήθειας έξι (6) κιτ TROPONIN προς κάλυψη των αναγκών του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου, συνολικής δαπάνης 2.098,80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

30/09/2021 14:41:28

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *