ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

66ΥΤΩΗ0-ΛΥΚ

https://diavgeia.gov.gr/doc/66ΥΤΩΗ0-ΛΥΚ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

6306

13475/2021

Απόφαση Δημάρχου (418/2021)
ΘΕΜΑ: Παροχή Υπηρεσίας για προσωρινή Ασφάλιση οχήματος του Δήμου Φαρσάλων

30/09/2021 14:38:15

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *