ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ω29Ζ46Ψ8Χ4-Π3Ζ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω29Ζ46Ψ8Χ4-Π3Ζ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

99202040

2323

Περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης επισκευής του ακτινοσκοπικού – αγγειογραφικού μηχανήματος Philips BV Pulsera, προς εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Χειρουργείων του Νοσοκομείου, συνολικής δαπάνης 1.302,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

30/09/2021 14:37:23

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *