ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

9Ω0Υ46906Π-Λ7Κ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ω0Υ46906Π-Λ7Κ

30/09/2021 03:00:00

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΤ)

99221996

ΔΣ29/28-09-2021 Θ2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

30/09/2021 14:37:04

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *