ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

ΨΤΚΞ469067-ΓΧΖ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΤΚΞ469067-ΓΧΖ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ‘ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO’

99222000

1736/2021

Επικύρωση του από 28.9.2021 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης της Επιτροπής αξιολόγησης του υπ΄ αριθμ. 118/2021 πρόσκλησης διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν από τις δεκατρείς (13) θέσεις υποστηρικτικού προσωπικού που τέθηκαν σε αναστολή κα¬θηκόντων κατ΄εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

30/09/2021 14:35:51

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *