ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

ΨΚΖ0ΩΚΛ-335

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΚΖ0ΩΚΛ-335

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ

6199

219

Έγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού με τίτλο:
«Προμήθεια μηχανήματος έργου»

30/09/2021 15:41:06

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *