ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ψ5ΣΙΩΞΔ-6Γ6

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ5ΣΙΩΞΔ-6Γ6

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

6246

15712

Απόφαση Δημάρχου 1159/2021 για προμήθεια καυσίμων

30/09/2021 14:59:50

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *