ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

ΨΓΔΨ469076-Σ17

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΓΔΨ469076-Σ17

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ‘ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ’

99221934

Αποφ 403/14491

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης, κλείσιμο ισολογισμού, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης και σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα στην εταιρεία ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΕ

30/09/2021 14:59:33

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *