ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

6Α1Ι46906Π-2Η5

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Α1Ι46906Π-2Η5

30/09/2021 03:00:00

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΤ)

99221996

ΔΣ 29/28-09-2021 Θ12

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

30/09/2021 14:59:06

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *