ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

6ΘΨΥΩ10-1ΝΖ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΘΨΥΩ10-1ΝΖ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

6272

32314

Απευθείας ανάθεση προμηθειών με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες για την αναβάθμιση του Ασυρμάτου Δικτύου (WIFI) Δήμου Σερρών”, προϋπολογισμού 9.008,60 € με Φ.Π.Α.

30/09/2021 14:58:06

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *