ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

67ΥΠΟΞ3Μ-ΡΞΓ

https://diavgeia.gov.gr/doc/67ΥΠΟΞ3Μ-ΡΞΓ

30/09/2021 03:00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ

55143

ΠΑ 133/380.24.6/02-10-2021

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

30/09/2021 14:55:55

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *