ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

9Ρ5ΧΟΕΤ3-ΩΘΚ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ρ5ΧΟΕΤ3-ΩΘΚ

30/09/2021 03:00:00

ΝΠΔΔ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

51635

729

ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

30/09/2021 14:55:21

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *