ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ψ5Ρ86-ΧΣΖ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ5Ρ86-ΧΣΖ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

6

Φ.600/201/5211 Σ.1030

Συμβάσεις – Διαγωνισμοί (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για τη Σύναψη Σύμβασης και την Υλοποίηση Παροχής Υπηρεσιών Απολύμανσης του ΚΥΤ Λέρου.)

30/09/2021 14:54:45

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *