ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

ΩΖΘΞ469064-64Δ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖΘΞ469064-64Δ

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ

99221998

38798/27.09.2021

Επικύρωση των από 23.9.2021 πρακτικών Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Διαπραγμάτευσης και Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της ηλεκτρονικής (138868) διαπραγμάτευσης, με Αρ. Πρόσκλησης 60/2021, που διενεργήθηκε 22.9.2021, για την ανάθεση στην εταιρεία GT KOSMOS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του έργου παροχής υπηρεσιών φύλαξης (cpv 79713000-5, Υπηρεσίες φύλαξης) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και συγκεκριμένα από 01.10.2021 έως 31.3.2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 §2γ του Ν. 4412/2016, με προϋπολογισμό 72.095,16€ χωρίς Φ.Π.Α. και 89.398,00 € με Φ.Π.Α. 24% (ΚΑΕ 0419).

30/09/2021 14:53:24

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *