ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

9Η5Χ6-ΡΝ7

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Η5Χ6-ΡΝ7

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

6

Φ.600/198/5208 Σ.1027

Συμβάσεις – Διαγωνισμοί (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για τη Σύναψη Σύμβασης και την Υλοποίηση Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς Λυμάτων από το ΚΥΤ Λέρου στο Βιολογικό Σταθμό του Δήμου Λέρου.)

30/09/2021 14:53:05

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *