ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

6ΝΣΒΟΕΤ3-195

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΝΣΒΟΕΤ3-195

30/09/2021 03:00:00

ΝΠΔΔ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

51635

79

ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

30/09/2021 14:51:03

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *