ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

6ΥΥ6469Β7Θ-Ο6Ω

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΥΥ6469Β7Θ-Ο6Ω

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

99206920

96230

Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με την εξέταση ενστάσεων για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (ΦΚ:81700 – Ε.Υ.: Δ. Μαντζαβίνος)

30/09/2021 14:50:38

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *