ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ψ90Ρ46ΨΖΣΠ-ΚΡΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ90Ρ46ΨΖΣΠ-ΚΡΝ

30/09/2021 03:00:00

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

99203024

626/423/23746

Εγκρίνεται η ανάθεση για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Φ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ» για το χρονικό διάστημα από 01/10/2021 έως και την 10/10/2021, στην Εταιρία «OCEANIC SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Α.Φ.Μ.: 998688007, Δ.Ο.Υ.: Γ’ ΠΑΤΡΩΝ, στο συνολικό ποσό των # 2.317,74 € # χωρίς Φ.Π.Α. και # 2.874,00 € # συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Η Δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έτος 2021 .

30/09/2021 14:48:34

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *