ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ψ70Α46ΜΓΗΖ-ΥΙΠ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ70Α46ΜΓΗΖ-ΥΙΠ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

100048875

50/2021

Απόφαση Δημάρχου με αριθμό 50/2021 με τίτλο: Απευθείας ανάθεση προμήθειας <<Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Βελβεντού >>

30/09/2021 14:47:15

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *