ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

ΩΥ9ΘΟΞΧΝ-5ΤΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥ9ΘΟΞΧΝ-5ΤΣ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

55416

13851

Απευθείας ανάθεση για την Παροχή Υπηρεσιών Συμμετοχής υπαλλήλων του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας στην εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα «Σύννομη σύναψη δημοσίων συμβάσεων των Συνδέσμων – ΦοΔΣΑ μετά τις αλλαγές του Ν.4782/2021»

30/09/2021 14:47:07

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *