ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

9Ρ2046ΜΤΛ6-ΨΗΙ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ρ2046ΜΤΛ6-ΨΗΙ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

100054492

4133

«Απόφαση ανάθεσης 5ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την παροχή ταχυδρομικών
υπηρεσιών στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας Θράκης), σύμφωνα με τους όρους
της αριθ. 05/2018 Συμφωνίας Πλαίσιο (ΑΔΑΜ :18SYMV002794870) του Υπουργείου Οικονομίας
& Ανάπτυξης.»

30/09/2021 14:46:24

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *