ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

ΨΟΙΟΩ1Ψ-Σ0Ο

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΟΙΟΩ1Ψ-Σ0Ο

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

6263

4192

Απόφαση Δημάρχου για την απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο “Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων ”.

30/09/2021 14:45:51

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *