ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

94ΡΘΩ18-ΤΜΒ

https://diavgeia.gov.gr/doc/94ΡΘΩ18-ΤΜΒ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

6288

256/2021 ΑΑΥ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: "ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΠΕΤΣΩΝ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ", ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 157/2021 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

30/09/2021 15:44:15

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *