ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

63Κ16-ΘΞΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/63Κ16-ΘΞΥ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

6

10276

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) Μ.ΓΕΑ, υπ’ αριθμ. 10276 ποσού Ευρώ 4.893,34, επί ΑΛΕ 2120216899, ΕΦ 10112040000000, για αποζημίωση στελεχών για εκπαίδευση Μ.ΓΕΑ

30/09/2021 15:31:11

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *