ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6Χ8Φ6-ΝΝ7

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Χ8Φ6-ΝΝ7

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

6

10246

Απόφαση Ανακλητικής Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) Μ.ΓΕΑ, υπ’ αριθμ. 10246 ποσού Ευρώ 9.672,64, επί ΑΛΕ 2410989899, ΕΦ 10112040000000, λόγω ανάγκης επανέκδοσης σε νέο ποσό

30/09/2021 15:28:15

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *