ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

9ΥΔΗ6-ΤΧΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΥΔΗ6-ΤΧΣ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

6

10336/30-9-2021

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΑΥ 2119
ΠΟΣΟ: 3.985,00
ΑΛΕ: 4940289899
ΕΦ: 1011204
ΜΟΝΑΔΑ: ΕΤΗΜ
ΑΑΥ: 10336

30/09/2021 15:22:45

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *