ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

69Ο1ΩΨ2-ΘΥΙ

https://diavgeia.gov.gr/doc/69Ο1ΩΨ2-ΘΥΙ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

6043

19264

Παροχή υπηρεσιών για εξωτερική υποστήριξη για την διαδικασία ανταλλαγή εμπειριών για την ανάπτυξη περιφερειακού σχεδίου δράσης: τομείς προετοιμασίας, προγραμματισμός και ολοκλήρωση σχεδίου δράσης (action plan), αναφορικά με τα καθήκοντα του Δήμου Αριστοτέ

30/09/2021 14:56:43

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *