ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6ΑΤΑ465ΦΥΟ-ΕΜ9

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΑΤΑ465ΦΥΟ-ΕΜ9

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

100010899

Β3α/ΓΠοικ.60133

«Ανάληψη και δέσμευση πίστωσης ποσού 60,00 ευρώ από τον Φ. 1015 -101 ΑΛΕ 2420404001 οικ.
έτους 2021»

30/09/2021 14:55:11

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *