ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6Ψ6746ΜΦΟΤ-ΧΑΛ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ψ6746ΜΦΟΤ-ΧΑΛ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

100049544

13135

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ

30/09/2021 14:54:30

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *