ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

9Δ076-ΘΔΤ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Δ076-ΘΔΤ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

6

Φ.831.3/310/1046991/Σ.3657/30 ΣΕΠ 21/ΓΕΣ/ΔΥΓ/4

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών, ειδών εστίασης και υλικών καθαριότητας για κάλυψη αναγκών του 401 ΓΣΝΑ

30/09/2021 14:53:57

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *