ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

932Α6-Χ6Υ

https://diavgeia.gov.gr/doc/932Α6-Χ6Υ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

6

Φ.831.3/309/1046990/Σ.3656/30 ΣΕΠ 21/ΓΕΣ/ΔΥΓ/4

Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης-επισκευής ηλεκτρουγειονομικών οργάνων για κάλυψη αναγκών του 401 ΓΣΝΑ

30/09/2021 14:51:47

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *