ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΩΘΦ5469074-Β6Μ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΘΦ5469074-Β6Μ

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

99221930

9522

Δέσμευση πίστωσης για την προμήθεια μέσω σύμβασης συριγγών CPV: 33141310-6

30/09/2021 14:51:32

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *