ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6ΚΛ86-1ΓΧ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΚΛ86-1ΓΧ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

6

Φ.831.3/308/1046989/Σ.3655/30 ΣΕΠ 21/ΓΕΣ/ΔΥΓ/4

Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης-επισκευής εγκαταστάσεων για κάλυψη αναγκών του 401 ΓΣΝΑ

30/09/2021 14:49:55

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *