ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

9Ω4Χ4690Β7-ΝΑΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ω4Χ4690Β7-ΝΑΦ

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

99221898

1845η/13666

Ανάληψη υποχρέωσης συμπλήρωματικής δέσμευσης πίστωσης για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της Μονάδας Βέροιας του Γ.Ν. Ημαθίας (ΚΑΕ 1311)

30/09/2021 14:49:51

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *