ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

949Ω465ΦΥΟ-Π9Γ

https://diavgeia.gov.gr/doc/949Ω465ΦΥΟ-Π9Γ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

100010899

Β3α/ΓΠοικ.60132

«Ανάληψη και δέσμευση πίστωσης ποσού 210,00 ευρώ από τον Φ. 1015 -501 ΑΛΕ 2420404001 οικ.
έτους 2021»

30/09/2021 14:49:07

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *