ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΩΑ304690ΩΖ-ΔΗ1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΑ304690ΩΖ-ΔΗ1

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ‘ΜΕΤΑΞΑ’

99221995

15719

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ – ΚΑΕ 1311α – ΠΟΣΟ 14,880.01€ –
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

30/09/2021 14:48:24

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *