ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

984Ξ6-Ψ24

https://diavgeia.gov.gr/doc/984Ξ6-Ψ24

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

6

Φ.831.3/307/1046988/Σ.3654/30 ΣΕΠ 21/ΓΕΣ/ΔΥΓ/4

Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ-εκτυπωτών για κάλυψη αναγκών του 401 ΓΣΝΑ

30/09/2021 14:47:37

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *