ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

99Ω84690ΩΖ-Ο9Ψ

https://diavgeia.gov.gr/doc/99Ω84690ΩΖ-Ο9Ψ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ‘ΜΕΤΑΞΑ’

99221995

15719

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ – ΚΑΕ 1311α – ΠΟΣΟ 1,342.91€ –
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

30/09/2021 14:45:59

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *