ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

9ΘΓΨ4690Β7-5Φ3

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΘΓΨ4690Β7-5Φ3

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

99221898

1846η/13667

Ανάληψη υποχρέωσης συμπληρωματικής δέσμευσης πίστωσης για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της Μονάδας Βέροιας του Γ.Ν. Ημαθίας (ΚΑΕ 1511)

30/09/2021 14:45:18

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *