ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

93Ω046ΜΤΛΗ-ΦΜΗ

https://diavgeia.gov.gr/doc/93Ω046ΜΤΛΗ-ΦΜΗ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

6789Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΛΕ 2120201001 (ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗς ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

30/09/2021 14:44:27

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *