ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Ω8ΨΡΩ96-0ΒΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω8ΨΡΩ96-0ΒΝ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

6058

75644/30-09-2021

Δημοσίευση στην εφημερίδα "ΘΕΣΣΑΛΙΑ" της περίληψης της αριθ. ΣΟΧ 3/2021 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Βόλου

30/09/2021 14:35:40

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *