ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

61ΝΙ46ΜΓΨ7-Κ78

https://diavgeia.gov.gr/doc/61ΝΙ46ΜΓΨ7-Κ78

30/09/2021 03:00:00

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

100048574

2797

Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ΑΛΕ 242040300 για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 1004-201-0000000.

30/09/2021 14:34:40

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *