ΔΩΡΕΑ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

9Θ7ΙΟΚ86-ΜΩΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Θ7ΙΟΚ86-ΜΩΥ

30/09/2021 03:00:00

ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

54270

1218

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους εξακόσια τριάντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (632,40 €)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων του ειδικού λογαριασμού που διαχειρίζεται η Επιτροπή Διαχείρισης της Επιχορήγησης για τον
τελικό Φορέα ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤ-Ν ΕΥΒΟΙΑΣ, στον ΚΑΕ 887-2

30/09/2021 14:47:16

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *