ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

9Ψ2Α469ΗΚΥ-ΘΤΒ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ψ2Α469ΗΚΥ-ΘΤΒ

30/09/2021 03:00:00

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

99221065

61985

Έγκριση δαπάνης και εντολή πληρωμής για προμήθεια αναλωσίμων ειδών

30/09/2021 15:00:01

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *