ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ω85Γ469ΗΚΥ-1Ο9

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω85Γ469ΗΚΥ-1Ο9

30/09/2021 14:48:43

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

99221065

61979

Eντολή πληρωμής για Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

30/09/2021 14:48:44

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *