ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ω12Ε469ΗΚΥ-ΞΒΕ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω12Ε469ΗΚΥ-ΞΒΕ

30/09/2021 14:48:42

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

99221065

61981

Eντολή πληρωμής για Εξαρτήματα ηλεκτρονικών ειδών

30/09/2021 14:48:43

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *