ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

9Η2046ΨΖΥ8-Θ3Κ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Η2046ΨΖΥ8-Θ3Κ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)

99202886

348/30-9-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ DATALY

30/09/2021 14:48:12

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *